Regulamin
 • 1 PRZEPISY OGÓLNE
 1. Postanowienia Regulaminu określają wzajemne prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży. W zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży regulamin obowiązuje kontrahentów Sprzedającego będących konsumentami. Do sprzedaży innym podmiotom (np. przedsiębiorcom) stosuje się także ogólne zasady zawierania i wykonywania umów określone w kodeksie cywilnym, w tym w zakresie rękojmi za wady towaru.
 2. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 3. Sklep internetowy mojmisio.pl jest własnością firmy Lerdan Anna Marczuk zarejestrowaną w Nysie przy ulicy W.Korfantego 4 lokal 1 i wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej. NIP 753-22-72-033, REGON 1614-32-677.
 4. Klientami Sklepu Internetowego mojmisio.pl (zwanego także „Sklepem”) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

 • 2 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
 2. a) urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
 3. b) dostęp do sieci Internet
 4. c) adres poczty email
 5. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 6. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 

 • 3 REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail, hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza.
 2. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 3. Klient zakładając konto składa oświadczenie następującej treści:
 4. a) przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
 5. b) dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
 6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim. 
 • 4 PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu są produkty wymienione w ofercie przed stawionej na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez danego Klienta, zwane dalej „Produktami”.
 2. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak kosztów wysyłki, chyba, że opis danego Produktu wskazuje inaczej.
 3. Koszt dostarczenia produktu pokrywa Klient.
 4. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 • 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie mailowo, poprzez adres info@mojmisio.pl
 2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu.
 4. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
 5. a) wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do Koszyka
 6. b) wybór formy dostawy i płatności
 7. c) podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
 8. d) zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „finalizuj zamówienie” (lub równoznaczny)
 9. e) w przypadku płatności z góry – płatność za zamówienie przy pomocy jednego z dostępnych sposobów płatności.
 10. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia drogą telefoniczną lub e-mailową przed jego realizacją.

 

 • 6 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Z tytułu sprzedaży towarów zgodnie z zamówieniem Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu umówioną cenę.
 2. Płatność z tytułu dokonanego zamówienia może być dokonana przez Klienta w jednej z następujących form:
 3. a) Gotówką dla kuriera za tzw. pobraniem;
 4. b) Przelewem na rachunek bankowy Sklepu, dokonanym przed wysyłką produktu do Klienta, na podstawie danych potrzebnych do przelewu dostępnych przy składaniu zamówienia, w mailu potwierdzającym zamówienie. Z chwilą wpłynięcia należności na konto Sklepu produkt zostaje wysłany Klientowi wraz z dowodem zakupu, zgodnie z tym Regulaminem.
 5. c) poprzez system płatności Shoper, w tym poprzez karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 1. d) poprzez system płatności PayPal

 • 7 DOWÓD ZAKUPU

 1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód zakupu (w formie faktury VAT lub paragonu).

 • 8 CENY I KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny podane przy produktach na stronie Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „dodaj do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Finalizuj zamówienie” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 5. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu, od wartości, wagi oraz wielkości zamówienia i wskazywane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

 • 9 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Z chwilą otrzymania przez Sklep płatności za zamówienie danego produktu, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem.
 2. Przy wypełnianiu formularza zamówienia Kupujący powinien dochować należytej staranności związanej z jego wypełnieniem. W szczególności dane podawane przez Kupującego muszą być prawdziwe, jak również powinny umożliwiać Sklepowi wykonanie obowiązków wynikających z umowy sprzedaży. Brak dochowania w tym zakresie należytej staranności obciąża Kupującego i może rodzić po jego stronie obowiązek natury odszkodowawczej, w tym obejmujący koszty przewozu, wezwania do zapłaty oraz inne uzasadnione koszty, które zostały poniesione przez Sklep w celu realizacji danego zamówienia.
 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 • 10 DOSTARCZENIE PRODUKTU

 1. Dostarczanie produktów zamawianych w Sklepie odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Klient zwróci się z prośbą o wysyłkę za granicę. W przypadku dostarczania produktów za granicę, Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu ustalenia indywidualnej ceny za przesyłkę międzynarodową. 

  2. Wszystkie produkty dostarczane są na koszt Kupującego. Ostateczny koszt zamówienia obejmujący koszt przesyłki określany jest w trakcie uzgadniania zamówienia.
 2. Dostarczanie produktów realizowane będzie pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem profesjonalnego Przewoźnika lub Poczty Polskiej.
 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 4. Termin dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz od dostępności Produktu, do 14 dni włącznie. W opisie danego Produktu określona jest jego dostępność. W przypadku zamówienia produktów, które w danym momencie są niedostępne, termin realizacji może się wydłużyć, jednak Klient zostanie o tym poinformowany.
 5. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba, że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
 6. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 • 11 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu niepersonalizowanego bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący.
 4. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu niepersonalizowanego w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
 10. a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 11. b) świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Sklep nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami, chyba że strony uzgodnią inaczej.

 • 12 REKLAMACJA

 1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad. Sklep odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) lub prawną (rękojmia).
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana poprzez wysyłanie wiadomość email na adres info@mojmisio.pl
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientom równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji.
 7. Różnice w cechach danego produktu pomiędzy produktem widocznym na stronie internetowej Sklepu za pomocą komputera Klienta a produktem otrzymanym przez Klienta, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu.

 

 • 13 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Podczas składania zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie danych (imię, nazwisko, adres email, telefon oraz adres) potrzebnych do realizacji zamówienia. Brak wymaganych danych może uniemożliwić realizację zamówienia.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych do realizacji jego zamówienia.
 3. Wszystkie dane umieszczone w bazie Sklepu są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia.
 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
 5. Każda osoba, która przekaże nam swoje dane poprzez formularze sklepu, ma prawo do ich poprawienia lub usunięcia.
 6. Szczegółowe zapisy polityki prywatności dostępne pod adresem: https://mojmisio.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/19

 

 • 14 POLITYKA COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

 • 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o produktach zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543, lecz traktowane są wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sklep zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.). Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 7. Składając zamówienie Klient akceptuje obowiązujący w chwili złożenia zamówienia Regulamin. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 9. Regulamin obowiązuje od daty 01.12.2017. Sklep może z ważnych przyczyn, w szczególności uzasadnionych wymaganiami obowiązującego prawa czy uwarunkowaniami i wymaganiami technicznymi dokonać zmiany Regulaminu. Do zamówień złożonych przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązującego w dacie złożenia zamówienia. 

 

Okazje na prezent!
Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl